Hóa học Lớp 10: Cho khí clo dư tác dụng hết với NaI. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu đựơc nhỏ hơn khối lượng muối ban đ

Question

Hóa học Lớp 10: Cho khí clo dư tác dụng hết với NaI. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu đựơc nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 9,15 gam. Tính khối lượng NaI ban đầu?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tháng 2022-03-15T02:02:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $2NaI+Cl2==>2NaCl+I2$
  $nếu n NaI=1=>mNaI=150$
  $nNaCl=1=>mNaCl=58.5$
  $=> muốn giảm =150-58.5=91.5g$
  => để giảm $9.15g$cần $0.1$ mol $NaI$
  $=>mNaI=0.1*150=15g$
   

 2. $PTHH:2NaI+Cl_2\to 2NaCl+I_2$
  Đặt $n_{NaI}=x(mol)$
  $\Rightarrow n_{NaCl}=x(mol)$
  $m_{dd giảm}=m_{NaI}-m_{NaCl}=150x-58,5x=9,15$
  $\Rightarrow x=0,1(mol)$
  $\Rightarrow m_{NaI}=0,1.150=15(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )