Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Viết ptrình đường thẳng (d):y=ax+b (a khc 0) biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-3) và vuông góc vs đường thẳng y=-1/3x+2018

Toán Lớp 9: Viết ptrình đường thẳng (d):y=ax+b (a khc 0) biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-3) và vuông góc vs đường thẳng y=-1/3x+2018

Comments ( 2 )

 1. Đường thẳng $(d):\,y=ax+b$ đi qua điểm $A(2;-3)$
  $→-3=2a+b$
  Đường thẳng $(d):\,y=ax+b$ vuông góc với đường thẳng $y=-\dfrac{1}{3}x+2018$
  $→a.\left(-\dfrac{1}{3}\right)=-1\\↔a=3$
  Thay $a=3$ vào $-3=2a+b$
  $→-3=6+b\\↔-9=b$
  $⇒$ PTĐT: $(d):\,y=3x-9$

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  y=ax+b vuông góc với y=-1/3x+2018
  ->a.(-1/3)=-1
  ->a=3
  y=ax+b đi qua A(2;-3)
  ->-3=a.2+b
  ->-3=3.2+b
  ->-3=6+b
  ->b=-9
  Vậy (d): y=3x-9

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )