Toán Lớp 9: Viết ptrình đường thẳng (d):y=ax+b (a khc 0) biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-3) và vuông góc vs đường thẳng y=-1/3x+2018

By Nhã Trúc

Toán Lớp 9: Viết ptrình đường thẳng (d):y=ax+b (a khc 0) biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-3) và vuông góc vs đường thẳng y=-1/3x+2018

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Viết ptrình đường thẳng (d):y=ax+b (a khc 0) biết đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-3) và vuông góc vs đường thẳng y=-1/3x+2018”

 1. Đường thẳng $(d):\,y=ax+b$ đi qua điểm $A(2;-3)$
  $→-3=2a+b$
  Đường thẳng $(d):\,y=ax+b$ vuông góc với đường thẳng $y=-\dfrac{1}{3}x+2018$
  $→a.\left(-\dfrac{1}{3}\right)=-1\\↔a=3$
  Thay $a=3$ vào $-3=2a+b$
  $→-3=6+b\\↔-9=b$
  $⇒$ PTĐT: $(d):\,y=3x-9$

  Trả lời

Viết một bình luận