Toán Lớp 9: Tính -($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$ )/($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$)/1

By Ðan Khanh

Toán Lớp 9: Tính -($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$ )/($\sqrt[]{6+ 4\sqrt[]{2}}$)/1
Viết một bình luận