Toán Lớp 9: Giải hộ mình với mn ơi-mốt mik thi r… Bài 12. Cho đường tròn tâm O có bán kính 13cm và dây AB = 24cm của đường tròn. Gọi I là tr

By Quỳnh

Toán Lớp 9: Giải hộ mình với mn ơi….mốt mik thi r…
Bài 12. Cho đường tròn tâm O có bán kính 13cm và dây AB = 24cm của đường tròn. Gọi I là
trung điểm của dây AB. Từ A và B vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn (O) chứng cắt nhau tại C.
Tính độ dài OC ?
Viết một bình luận