Toán Lớp 9: Giải hệ phương trình 1) (x-2)(y+1)=xy (x+8)(y-2)=xy 2) 1/x-1/y=1 3/x-4/y=5 3) x-y=3 x ²+y ²=5

Toán Lớp 9: Giải hệ phương trình
1) (x-2)(y+1)=xy
(x+8)(y-2)=xy
2) 1/x-1/y=1
3/x-4/y=5
3) x-y=3
x ²+y ²=5

TRẢ LỜI

Viết một bình luận