Toán Lớp 9: cho tam giac ABC vuong tai A co AB = 30cm va goc C = 30 do giai tam giac vuong ABC

By Phi Nhung

Toán Lớp 9: cho tam giac ABC vuong tai A co AB = 30cm va goc C = 30 do giai tam giac vuong ABC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giac ABC vuong tai A co AB = 30cm va goc C = 30 do giai tam giac vuong ABC”

 1. Ta có :

  hatB+hatC=90^@ ( 2 góc phụ nhau )

  =>hatB=90^@-30^@

              =60^@

  Xét triangleABC vuông tại A :

  + tanC= (AB)/(AC) = 30/(AC) (Đ/n tỉ số lượng giác )

  =>AC = 30 : tanC 

             = 30 : tan60^@

             =30: sqrt3

             =10sqrt3 (cm)

  + sinC= (AB)/(BC) = 30/(BC) (Đ/n tỉ số lượng giác )

  =>BC = 30 : sinC 

             = 30 : sin60^@

             =30: sqrt3/2

             =20sqrt3 (cm)

  Vậy :

  hatB=60^@

  AC=10sqrt3 cm

  BC=20sqrt3 cm

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-30cm-va-goc-c-30-do-giai-tam-giac-vuong-abc

  Trả lời

Viết một bình luận