Toán Lớp 9: cho hàm số y = mx + 2m – 6 (1) a, vẽ đô thị hàm số khi m=2 b, xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1 c,

Toán Lớp 9: cho hàm số y = mx + 2m – 6 (1)
a, vẽ đô thị hàm số khi m=2
b, xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1
c, Chứng minh các đồ thị hàm số (1) luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hàm số y = mx + 2m – 6 (1) a, vẽ đô thị hàm số khi m=2 b, xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1 c,”

 1. Giải đáp:
  a,
  – Khi $m=2$ hàm số $(1)$ có dạng:
               $y=2x-2$
  – Cách vẽ:
  + Cho $x=0$ -> $y=-2$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;-2)$
  + Cho $y=0$ -> $x=1$. Đồ thị hàm số đi qua điểm $B(1;0)$
  + Kẻ đường thẳng đi qua $A$ và $B$ ta được đồ thị hàm số $y=2x-2$
  – Vẽ trên hệ trục $Oxy$: Dưới ảnh
  b,
  – Do đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $-1$ $(x=-1;y=0)$ nên ta có:
          $0=m.(-1)+2m-6$
  <=> $0=-m+2m-6$
  <=> $-m=-6$
  => $m=6$
            Vậy $m=6$
  c,
  – Giả sử điểm cố định mà các hàm số $(1)$ đi qua là $(x_0;y_0)$, khi đó ta có:
           $y_0=mx_0+2m-6$
  <=> $mx_0+2m-6-y_0=0$
  <=> $(x_0+2)m-6-y_0=0$ $(2)$
  – Phương trình $(2)$ có nghiệm với mọi $m$ nên ta có:
      $\left \{\matrix {{x_0+2=0} \hfill\cr {-6-y_0=0}} \right.⇒\left \{\matrix {{x_0=-2} \hfill\cr {y_0=-6}} \right.$  
    Vậy các đồ thị hàm số $(1)$ luôn đi qua 1 điểm cố định có tọa độ $(-2;-6)$ với mọi $m$
   

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-m-2m-6-1-a-ve-do-thi-ham-so-khi-m-2-b-ac-dinh-m-de-do-thi-ham-so-cat-tru

  Trả lời

Viết một bình luận