Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O;R) đường kính BC cố định vào điểm M chuyển động trên đường tròn ( M khác B, C) . Gọi A là điểm đối xứng với B qua M

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O;R) đường kính BC cố định vào điểm M chuyển động trên đường tròn ( M khác B, C) . Gọi A là điểm đối xứng với B qua M . Kẻ AN vuông góc với BC , MK vuông góc với AC và H là giao điểm của AN, CM
a)chứng minh 4 điểm B, M, H , N cùng thuộc 1 đường tròn
b) Chứng minh tam giác ABC cân và MK là tiếp tuyên của đường tròn ( O ;R )
c) Cho R = 6cm và ABC =60 độ . Tính MK
d)Khi M di chuyển trên đường tròn (O;R) thì điểm A di chuyển trên đường nào ? Vì sao?

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )