Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1 (d) a.với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù b. Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có

Toán Lớp 9: Cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1 (d)
a.với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù
b. Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5
c. Tìm k để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y=3x-3
GIẢI HỘ TUI CÂU C VỚI

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  y = (2 – k)x + k – 1 (d) ĐK: k \ne 2
  c) (d) // y = 3x – 3 ⇔ {(a = a’),(b \ne b’):}
  ⇔ {(2 – k = 3),(k – 1 \ne -3):} ⇔ {(k = -1),(k \ne -2):} ⇒ k = -1 (thỏa mãn)
  Vậy k = -1 thì (d) // y = 3x – 3

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
        y=(2-k)x+k-1   (d)
  c, (d)// với đường thẳng y=3x-3⇔{(2-k=3),(k-1\ne-3):}
                                                    ⇔{(k=-1),(k\ne-2):}
                                                    ⇔k=-1
  Vậy k=-1 thì (d)// với đường thẳng y=3x-3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )