Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d):y=(m-2x+m+3 a, tìm giá trị của m để y=-x+2 ,y=2x-1 và (d) đồng quý b, tìm điểm cố định C mà đường thẳng (d ) luôn đ

Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d):y=(m-2x+m+3
a, tìm giá trị của m để y=-x+2 ,y=2x-1 và (d) đồng quý
b, tìm điểm cố định C mà đường thẳng (d ) luôn đi quá với mọi m. ( Ko bắt buộc)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận