Toán Lớp 9: Cho a $\geq$ 0, với giá trị nào của a tì √a > a. Giúp mình với ạ !

Toán Lớp 9: Cho a $\geq$ 0, với giá trị nào của a tì √a > a. Giúp mình với ạ !

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $0 < a < 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \sqrt a > a\qquad (a \geqslant 0)$
  $\Rightarrow a> a^2$
  $\Leftrightarrow a^2 – a < 0$
  $\Leftrightarrow a(a-1) < 0$
  $\Leftrightarrow 0 < a < 1$
  Vậy $\sqrt a > a$ khi $0 < a < 1$

  Trả lời
 2. $\begin{array}{l} \sqrt a  > a\left( {a \ge 0} \right)\\  \Leftrightarrow a > {a^2}\\  \Leftrightarrow a – {a^2} > 0\\  \Leftrightarrow a\left( {1 – a} \right) > 0\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a > 0\\ 1 – a > 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow 0 < a < 1 \end{array}$  

  Trả lời

Viết một bình luận