Toán Lớp 9: Bài 3 (2đ): Cho hàm số bậc nhất y = (6 – m)x + 5 có đồ thị là đường thẳng d: a. Tìm m để hàm số y= (6- m)x + 5 nghịch biến b. Tìm m để

Toán Lớp 9: Bài 3 (2đ): Cho hàm số bậc nhất y = (6 – m)x + 5 có đồ thị là đường thẳng d:
a. Tìm m để hàm số y= (6- m)x + 5 nghịch biến
b. Tìm m để d// d’ y= -3x + 9
c. Tìm tọa độ giao điểm của d và d’ khi m = 3.
giúp tôi i

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Bài 3 (2đ): Cho hàm số bậc nhất y = (6 – m)x + 5 có đồ thị là đường thẳng d: a. Tìm m để hàm số y= (6- m)x + 5 nghịch biến b. Tìm m để”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (d): y=(6-m)x+5 (m khác 6)
  a) Để hàm số y=(6-m)x+5 (m khác 6) là hàm số nghịch biến thì:
  6-m<0<=>m>6
  b)
  (d’):y=-3x+9
  (d)//(d’) khi : 6-m=-3<=>m=9
  Vậy m=9 thì (d)//(d’)
  c)
  Khi m=3 ta có (d):y=3x+5
  Hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng (d’) là:
  3x+5=-3x+9<=>x=2/3
  Do đó: y=3.(2)/(3)+5=7
  Vậy tọa độ gia điểm của (d) và (d’) là: ((2)/(3);7)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) hàm số nghịch biến khi
  6-m<0
  ⇔m>6
  b) d// d’
  ⇒6-m=-3
  ⇔m=-9
  c) 
  (6 – m)x + 5=-3x + 9
  ⇔3x+5=-3x + 9
  ⇔6x=4
  ⇔x=frac{2}{3}
  Thay x=frac{2}{3} vào d’ 
  ⇒y=7
  Vậy tọa độ giao điểm của d và d’ là (frac{2}{3};7) khi m = 3.
  $\text{Shield Knight}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận