Toán Lớp 9: a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song b) a) Cho hai đường thẳng d:y =

By Kim Dung

Toán Lớp 9: a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song
b) a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song
Viết một bình luận