Toán Lớp 9: 1. Cho số thực x thay đổi thỏa 1 ≤ x ≤ 3. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: P= x ²-2x-1 2. Cho x, y là các số thực thay đổi

Toán Lớp 9: 1. Cho số thực x thay đổi thỏa 1 ≤ x ≤ 3. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: P= x ²-2x-1
2. Cho x, y là các số thực thay đổi. Tìm GTNN của biểu thức: P=4x ²+2y+4xy-4x+2y+7

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  1/ $P(Min)=-2$ khi $x=1$
  $P(Max)=2$ khi $x=3$
  2/ $P(Min)=2$ khi $x=\dfrac{3}{2}$ và $y=-2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/ Ta có: $P=x^2-2x-1=(x-1)^2-2$
  Vì $1 \leq x \leq 3$ nên $-2=(1-1)^2-2 \leq P \leq (3-1)^2-2=2$
  Vậy $P(Min)=-2$ khi $x=1$
  $P(Max)=2$ khi $x=3$
  2/ $P=4x^2+2y^2+4xy-4x+2y+7$
  $=4x^2+4x(y-1)+(y-1)^2+y^2+4y+4+2$
  $=(2x+y-1)^2+(y+2)^2+2 \geq 2$
  Dấu $”=”$ xảy ra khi $x=\dfrac{3}{2}$ và $y=-2$
  Vậy $P(Min)=2$ khi $x=\dfrac{3}{2}$ và $y=-2$

  Trả lời

Viết một bình luận