Toán Lớp 8: Tính nhanh: 66^2 + 78^2 – 34^2 – 22^2

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 8: Tính nhanh:
66^2 + 78^2 – 34^2 – 22^2
Viết một bình luận