Toán Lớp 8: Tìm x, y nguyên dương biết : x ² + 2y ² + 2xy – 4x – 3y -2 = 0 * vote 5 * + cảm ơn + clhhn nếu đúng *

By Kim Dung

Toán Lớp 8: Tìm x, y nguyên dương biết : x ² + 2y ² + 2xy – 4x – 3y -2 = 0
* vote 5 * + cảm ơn + clhhn nếu đúng *

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, y nguyên dương biết : x ² + 2y ² + 2xy – 4x – 3y -2 = 0 * vote 5 * + cảm ơn + clhhn nếu đúng *”

 1. Giải đáp:
  $(x; y)=(3; 1); (-1; 1); (0; 2)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^2+2y^2+2xy-4x-3y-2=0$
  $⇔ x^2+2x(y-2)+2y^2-3y-2=0$ $(*)$
  Xét phương trình bậc hai ẩn $x$ $(*)$:
  $Δ’=(y-2)^2-(2y^2-3y-2)=-y^2-y+6=-(y+3)(y-2)$
  Để phương trình có nghiệm thì: $Δ’ \geq 0$
  Hay $-(y+3)(y-2) \geq 0$
  $⇔ -3 \leq y \leq 2$
  Vì $y$ là số nguyên dương nên y ∈ {1; 2}
  $*)$ Nếu $y=1$ thì $\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.$
  $*)$ Nếu $y=2$ thì $x=0$
  Vậy $(x; y)=(3; 1); (-1; 1); (0; 2)$

  Trả lời
 2.                                            $mai^{}$
  các bc làm là:
  $x^{2}$+$2y^{2}$+$2xy^{}$-$4x^{}$-$3y^{}$-$2^{}$=$0^{}$
  ⇔$x^{2}$+$2x(y-2)^{}$+$2y^{2}$-$3y^{2}$-$2^{}$=$0^{}$ $(*)^{}$ 
  $ xét^{}$ $phương^{}$ $trình^{}$ $bậc^{}$ $hai^{}$ $ẩn^{}$ $x^{}$ $(*)^{}$
  Δ$^{‘}$ =$(y-2)^{2}$$-(2y^{2}$-$3y-2)^{}$=$-y^{2}$$-y+^{}$$6^{2}$$-(y+3)^{}$$(y-2)^{}$
  $để^{}$ $phương^{}$ $trình^{}$ $có^{}$ $ngiệm:^{}$ Δ$^{‘}$$\geq$$0^{}$
  hoặc : $-(y+3)^{}$$(y-2)^{}$$\geq$ $0^{}$
  ⇔$-3^{}$ $\leq$ $y^{}$ $\leq$ $2^{}$ 
  $vì^{}$ $y^{}$ $là^{}$ $số^{}$ $nguyên^{}$ $dương^{}$ $nên^{}$ $y^{}$ ∈{1;2}
  $*)^{}$ $nếu^{}$ $y=1^{}$ $thì^{}$ $\left \{ {{x=3} \atop {x=-1}} \right.$
  $*)^{}$ $nếu^{}$ $y=2^{}$ $thì^{}$ $x=0^{}$
  $vậy^{}$ $(x;^{}$ $y)^{}$ =($3;1)^{}$;$(-1;1)^{}$ $(0;2)^{}$
                           [CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHA]

  Trả lời

Viết một bình luận