Toán Lớp 8: tìm x: a, 3(2x-1) . (3x+1) + (2x-3) . (9x-1)= 0 b, (x+2) . (x ² – 2x +4 ) – x(x ² +2 ) = 5 c, 3(x+2) ² + (2x – 1) ² -7(x+3)(x+3) =

By Khánh Ngân

Toán Lớp 8: tìm x:
a, 3(2x-1) . (3x+1) + (2x-3) . (9x-1)= 0
b, (x+2) . (x ² – 2x +4 ) – x(x ² +2 ) = 5
c, 3(x+2) ² + (2x – 1) ² -7(x+3)(x+3) = 36
d, (x+3)(x+2) – (x-2)(x+5) = 6
e, 3(2x-1)(3x-1) – (2x-3)(9x-1) = 0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm x: a, 3(2x-1) . (3x+1) + (2x-3) . (9x-1)= 0 b, (x+2) . (x ² – 2x +4 ) – x(x ² +2 ) = 5 c, 3(x+2) ² + (2x – 1) ² -7(x+3)(x+3) =”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 3(2x-1)(3x+1)+(2x-3)(9x-1)=0
  <=>3(6x^2+2x-3x-1)+18x^2-2x-27x+3=0
  <=>18x^2+6x-9x-3+18x^2-2x-27x+3=0
  <=>36x^2-32x=0
  <=> 4x(9x – 8) = 0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}4x=0\\9x-8=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{8}{9}\end{array} \right.\)
  Vậy S={0;8/9}
  b) (x+2)(x^2-2x+4)-x(x^2+2)=5
  <=>x^3+8-x^3-2x=5
  <=> 8-2x=5
  <=>2x=3
  <=>x=3/2
  Vậy S={3/2}
  c) 3(x+2)^2+(2x-1)^2-7(x+3)(x+3)=36
  <=>3(x^2+4x+4)+(4x^2-4x+1)-7(x^2+6x+9)=36
  <=>3x^2+12x+12+4x^2-4x+1-7x^2-42x-63=36
  <=>-34x-50=36
  <=>-34x=86
  <=>x=-86/34=-43/17
  Vậy S={-43/17}
  d) (x+3)(x+2)-(x-2)(x+5)=6
  <=>x^2+5x+6-(x^2+5x-2x-10)=6
  <=>x^2+5x+6-x^2-5x+2x+10=6
  <=>2x+16=6
  <=>2x=-10
  <=>x=-5
  Vậy S={-5}
  e) 3(2x-1)(3x-1)-(2x-3)(9x-1)=0
  <=>3(6x^2-2x-3x+1)-(18x^2-2x-27x+3)=0
  <=>18x^2-6x-9x+3-18x^2+2x+27x-3=0
  <=>14x=0<=>x=0
  Vậy S={0}.
   

  Trả lời

Viết một bình luận