Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử: D= (x-1)(x-3)(x+5)(x+7)-297

By Chi

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử:
D= (x-1)(x-3)(x+5)(x+7)-297
Viết một bình luận