Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mảnh

By Audrey

Toán Lớp 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 385m2. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn.
Viết một bình luận