Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Lấy ví dụ về hằng đẳng thức 6 và 7 mỗi đẳng thức lấy 5 vd Giúp mik nhanh vs

Toán Lớp 8: Lấy ví dụ về hằng đẳng thức 6 và 7
mỗi đẳng thức lấy 5 vd
Giúp mik nhanh vs

Comments ( 2 )

 1. A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)
  VD:
  x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)
  8x^3+z^3=(2x+z)(4x^2-4xz+z^2)
  27a^3+64b^3=(3a+4b)(9a^2-12ab+16b^2)
  8x^3+1=(2x+1)(4x^2-4x+1)
  125+x^3=(5+x)(25-5x+x^2)
  A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)
  VD:
  8-a^3=(2-a)(4+2a+a^2)
  27x^3-1=(3x-1)(9x^2+3x+1)
  x^3-y^3=(x-y)(x^3+xy+y^3)
  8a^3-27b^3=(2a-3b)(4a^2+6ab+9b^2)
  125x^3-64=(5x-4)(25x^2+20x+16)
  $@ThanhTruc2008$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hằng đẳng thức tổng 2 lập phương
  $A^3$+$B^3$=(A+B)($A^2$-AB+$B^2$ )
  Ví dụ 1:
  $3^3$+$8x^3$=(3+2x)(9-6x+$4x^2$)
  Ví dụ 2:
  $x^3$+1=(x+1)($x^2$-x+1)
  Ví dụ 3:
  $x^3$+8=(x+2)($x^2$-2x+4)
  Ví dụ 4:
  $x^3$+64=(x+4)($x^2$-4x+16)
  Ví dụ 5:
  $x^3$+27=(x+3)($x^2$-3x+9)
  Hằng đẳng thức hiệu hai lập phương
  $A^3$-$B^3$=(A-B)($A^2$+AB+$B^2$)
  Ví dụ 1:
  $3^3$-$8x^3$=(3-2x)(9+6x+$4x^2$)
  Ví dụ 2:
  $x^3$-1=(x-1)($x^2$+x+1)
  Ví dụ 3:
  $x^3$-8=(x-2)($x^2$+2x+4)
  Ví dụ 4:
  $x^3$-64=(x-4)($x^2$+4x+16)
  Ví dụ 5:
  $x^3$-27=(x-3)($x^2$+3x+9)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung