Toán Lớp 8: CM rằng 2017(21^39+39^21) chia hết cho 45. Giúp mik với ạ .Hứa Tim và Vote đủ.

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: CM rằng 2017(21^39+39^21) chia hết cho 45.
Giúp mik với ạ .Hứa Tim và Vote đủ.
Viết một bình luận