Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AD, gọi E là trung điểm của AB, M là điểm đối xứng với D qua E, N là điểm đối xứng của D qua

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AD, gọi E là trung điểm của AB, M là điểm đối xứng với D qua E, N là điểm đối xứng của D qua AC
a. Chứng minh tứ giác AMDC là hình bình hành? b.Tứ giác AMBD là hình gì? Vì sao?
c. Biết AB = 3 cm, AD = 2,5 cm. Tính diện tích tam giác ABC
d. C/M các điểm M, A, N thẳng hàng.
e. DABC có thêm điều kiện gì để AMBD là hình vuông

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:

  a) Tứ giác AMDC là hình bình hành

  b) Tứ giác AMBD là hình thoi

  c) $S_{\triangle ABC}=6cm^2$

  d) M, A, N thẳng hàng

  e) Để AMBD là hình vuông thì $\triangle ABC$ cần thêm điều kiện là tam giác cân tại A

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a)

  Xét $\triangle ABC$:

  $DE//AC\,\,\,(\bot AB)$

  D là trung điểm của BC (gt)

  $\to$ DE là đường trung bình của $\triangle ABC$

  $\to$ E là trung điểm của AB

  $\to DE=\dfrac{1}{2}AC$

  $\to DM=2DE=AC$

  Xét tứ giác AMDC:

  $DM//AC\,\,\,(DE//AC)$

  $DM=AC$ (cmt)

  $\to$ Tứ giác AMDC là hình bình hành (2 cạnh đối song song và bằng nhau)

  b)

  Ta có:

  $DE//AC, AB\bot AC\to DE\bot AB\\\to DM\bot AB$

  Xét tứ giác AMBD:

  E là trung điểm của AB (gt)

  E là trung điểm của DM (gt)

  $\to$ Tứ giác AMBD là hình bình hành (2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

  Mà $DM\bot AB$ (cmt)

  $\to$ Tứ giác AMBD là hình thoi (hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc)

  c)

  $\triangle ABC$ vuông tại A, đường trung tuyến AD

  $\to AD=BD=DC=\dfrac{BC}{2}\\\to BC=2AD=5(cm)$

  Ta có:

  $AB^2+AC^2=BC^2$ (định lý Pytago)

  $\to AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4(cm)$

  $\to S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}.AB.AC=\dfrac{1}{2}.3.4=6(cm^2)$

  d)

  Gọi F là giao điểm của DN và AC

  N đối xứng với D qua AC (gt)

  $\to$ F là trung điểm của DN, $AC\bot DN$ tại F

  Xét $\triangle ABC$:

  $DF//AB\,\,\,(\bot AC)$

  D là trung điểm của BC (gt)

  $\to$ DF là đường trung bình của $\triangle ABC$

  $\to$ F là trung điểm của AC

  Xét tứ giác ADCN:

  F là trung điểm của DN (gt)

  F là trung điểm của AC (cmt)

  $\to$ Tứ giác ADCN là hình bình hành (2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

  Mà $DN\bot AC$ (cmt)

  $\to$ Tứ giác ADCN là hình thoi (hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc)

  $\to AN//DC\to AN//BC$ (1)

  Lại có: Tứ giác AMDC là hình bình hành (cmt)

  $\to AM//DC\to AM//BC$ (2)

  Từ (1), (2) $\to$ M, A, N thẳng hàng (theo tiên đề Oclit)

  e)

  Tứ giác AMBD là hình thoi (cmt)

  $\to$ Để tứ giác AMBD là hình vuông

  $\to AD\bot DB\to AD\bot BC$

  $\to$ AD là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của $\triangle ABC$

  $\to\triangle ABC$ cân tại A

  $\to$ Để AMBD là hình vuông thì $\triangle ABC$ cần thêm điều kiện là tam giác cân tại A

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-trung-tuyen-ad-goi-e-la-trung-diem-cua-ab-m-la-diem-doi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )