Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có AB = 10cm; AC=17cm; BC=21cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính: HC, HB, AH và diện tích tam giác ABC

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có AB = 10cm; AC=17cm; BC=21cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính: HC, HB, AH và diện tích tam giác ABC

Comments ( 1 )

 1. áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao ta có:
  AC²= HC. BC
  ⇒ HC= $\dfrac{AC^2}{BC}$ ⇒ HC= $\dfrac{17^2}{21}$ ≈ 13,8cm
  ⇒ BH= BC- HC= 21- 13,8 ≈ 7,2cm
  áp dụng hệ thức giữa đường cao và hình chiếu ta có:
  AH²= BH. HC
  ⇒ AH ≈ 10cm
  ⇒ S_{ABC}= $\dfrac{BH.AC}{2}$= $\dfrac{21.10}{2}$ ≈ 105cm²
  ???? @ɷįᵰƫ ????

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-ab-10cm-ac-17cm-bc-21cm-ke-ah-vuong-goc-voi-bc-tinh-hc-hb-ah-va-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn