Toán Lớp 8: Bài 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8x^2-6x ; b) 64-x^2-y^2+2xy ; c) x^2 – 7x + 10

Toán Lớp 8: Bài 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 8x^2-6x ; b) 64-x^2-y^2+2xy ; c) x^2 – 7x + 10

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 8x^2-6x
  =2x(4x-3)
  b) 64-x^2-y^2+2xy
  =64-x^2+2xy-y^2
  =64-(x^2-2xy+y^2)
  =8^2-(x-y)^2
  =(8-x+y)(8+x-y)
  c) x^2-7x+10
  =x^2-2x-5x+10
  =(x^2-2x)-(5x-10)
  =x(x-2)-5(x-2)
  =(x-2)(x-5)
     Chúc bn hc tốt????
         $\text{#LinhSad}$

  Trả lời

Viết một bình luận