Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 – xy + x – y b) 5x^3 – 10x^2y + 5xy^2 Bài 2: Tìm x, biết: 5x(x – 1) – x

Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 – xy + x – y b) 5x^3 – 10x^2y + 5xy^2 Bài 2: Tìm x, biết: 5x(x – 1) – x +1=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 – xy + x – y b) 5x^3 – 10x^2y + 5xy^2 Bài 2: Tìm x, biết: 5x(x – 1) – x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 1
   a) x^2-xy+x-y
  =x.(x-y)+1.(x-y)
  =(x+1).(x-y)
  b) 5x^3-10x^2y+5xy^2
  =5x.(x^2-2xy+y^2)
  =5x.(x-y)^2
  bài 2 
  5x(x-1)-x+1=0
  5x(x-1)-(x-1)=0 (vì ở đằng trước có dấu trừ nên khi đóng ngoặc phải đổi dấu)
  (x-1).(5x-1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\5x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\frac{1}{5} \end{array} \right.\) 
  vậy x∈{1,1/5}

 2. Bài 1
  a)
  x^2- xy + x – y = x (x-y) + (x-y) = (x+1)(x-y)
  b)
  5x^3 – 10x^2y + 5xy^2 = 5x (x^2-  2xy + y^2) = 5x (x-y)^2
  Bài 2
  5x (x-1) – x + 1 = 0
  => 5x (x-1) – (x-1) =0
  => (5x-1)(x-1) =0
  =>5x-1=0 hoặc x-1=0
  +)5x-1=0=>5x=1=>x=1/5
  +)x-1=0=>x=1
  Vậy x \in {1/5 ; 1}
   

Viết một bình luận