Toán Lớp 8: ׳-7ײ-21×+27 bằng bao nhiêu ạ

Toán Lớp 8: ׳-7ײ-21×+27 bằng bao nhiêu ạ

TRẢ LỜI

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $x^3 – 7x^2 – 21x + 27$
  $= x^3 + 3^3 – (7x^2 + 21x)$
  $= (x + 3)^3 – 9x(x + 3) – 7x(x + 3)$
  $= (x + 3)^3 – (9x + 7x)(x + 3)$
  $= (x + 3)^2 . (x + 3) – 16x(x + 3)$
  $= [(x + 3)^2 – 16x](x + 3)$
  $= (x^2 + 6x + 9 – 16x)(x + 3)$
  $= (x^2 + 9 – 10x)(x + 3)$
   

  Trả lời

Viết một bình luận