Toán Lớp 8: `x^2(x^2-4)=0` NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~

Toán Lớp 8: x^2(x^2-4)=0
NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `x^2(x^2-4)=0` NL: hết nghèo câu hỏi toán r nhé~”

 1.         x²(x² – 4)=0
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x²=0 ⇒ x=0\\x² – 4=0 \end{array} \right.\) 
   ta có: x² – 4 = (x+2)(x-2)
  mà x² – 4 = 0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+2 =0 ⇒ x=-2\\x-2=0 ⇒ x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy S={0;-2;2}

  Trả lời

Viết một bình luận