Toán Lớp 7: Tìm x,t Biết x6=y/10 và x+y=80

By Audrey

Toán Lớp 7: Tìm x,t
Biết x6=y/10 và x+y=80
Viết một bình luận