Toán Lớp 7: Tìm x biết: giá trị tuyệt đối của x -2 trừ giá trị tuyệt đối của 2x+3 trừ x = -2 Giải theo cách lập bảng xét dấu

Toán Lớp 7: Tìm x biết: giá trị tuyệt đối của x -2 trừ giá trị tuyệt đối của 2x+3 trừ x = -2
Giải theo cách lập bảng xét dấu

TRẢ LỜI

Viết một bình luận