Toán Lớp 7: Rút gọn: `a, (2x-3)^2-(3x-1)^2-2(x+1)(x-1)` `b, (a+b+c)^2+(a+b-c)^2-2(a+b)^2`

By Mỹ anh

Toán Lớp 7: Rút gọn:
a, (2x-3)^2-(3x-1)^2-2(x+1)(x-1)
b, (a+b+c)^2+(a+b-c)^2-2(a+b)^2
Viết một bình luận