Toán Lớp 7: Cho xOy = 45 độ. Trên tia Oy lấy hai điểm A, B sao cho AB = $\sqrt{2}$. Tính độ dài hình chiếu của đoạn thẳng AB trên Ox.

By Uyên Trâm

Toán Lớp 7: Cho xOy = 45 độ. Trên tia Oy lấy hai điểm A, B sao cho AB = $\sqrt{2}$. Tính độ dài hình chiếu của đoạn thẳng AB trên Ox.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho xOy = 45 độ. Trên tia Oy lấy hai điểm A, B sao cho AB = $\sqrt{2}$. Tính độ dài hình chiếu của đoạn thẳng AB trên Ox.”

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi C, D lần lượt là hình chiếu của A, B

  Xét △COA vuông tại C có: COA = 45o (gt) => △COA vuông cân tại C => CO = AC => CO2 = AC2

  Xét △COA vuông tại C có: OA2 = OC2 + AC2   (định lý Pytago) 

  => OA2 = 2 . OC2  => OA = .OC

  Xét △OBD vuông tại D có: BOD = 45o (gt)

  => △OBD vuông cân tại D => OD = BD => OD2 = BD2

  Xét △OBD vuông tại D có: OB^2 = BD^2 + OD^2 (định lý Pytago)

  => OB^2= 2 . OD^2 => OB = . OD

  Ta có: AB = OB – OA 

  => . OD  –  . OC   

  => . CD  => CD = 1 

  Vậy_____________________________

  Đúng hăm ak 😀


  Vote cho mk nha<3

  Trả lời

Viết một bình luận