Toán Lớp 7: cho xOy = 30 độ. Từ điểm A trong xOy, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C .Tính ABY .ABO.TÍNH XC

Toán Lớp 7: cho xOy = 30 độ. Từ điểm A trong xOy, vẽ tia song song với Ox cắt Oy ở B và vẽ tia song song với Oy cắt Ox ở C .Tính ABY .ABO.TÍNH XCA,CAB

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Ta có: AB // Ox ( giả thiết)
  ⇒ ∠xOy = ∠ABy (2 góc đồng vị)
  Mà ∠xOy = 30o (giả thiết)
  ⇒ ∠ABy = 30o
  Ta có: ∠ABy + ∠ABO = 180o (2 góc kề bù)
  ⇒        30o + ∠ABO = 180o (vì ∠ABy = 30o)
  ⇒        ∠ABO = 150o
  b)
  Ta có: AC // Oy (giả thiết)
  ⇒ ∠ACx = ∠xOy (2 góc đồng vị)
  Mà ∠xOy = 30o (giả thiết)
  ⇒ ∠ACx = 30o
  Lại có: ∠ACx = ∠CAB (2 góc so le trong)
  Mà ∠ACx = 30o (chứng minh trên)
  ⇒ ∠CAB = 30o
   

  Trả lời

Viết một bình luận