Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc XOY. Lấy A; B trên cạnh OX ( A ở giữa O; B). Lấy C; D trên cạnh OY sao cho OC = OA; OD = OB; AD cắt BC tại I. a) Chứng minh tam

Toán Lớp 7: Cho góc XOY. Lấy A; B trên cạnh OX ( A ở giữa O; B). Lấy C; D trên cạnh OY sao cho OC = OA; OD = OB; AD cắt BC tại I.
a) Chứng minh tam giác OBC = tam giác ODA và AD = BC.
b) chứng minh AB =CD và tam giác ABI = tam giác CDI
c) chứng minh OI là tia phân giác của góc XOY.
Giúp mình với ạ, cảm ơn trước nhe

Comments ( 1 )

 1. a)ΔOBC và ΔODA có:
  OC=OA(giả thiết)
  ∠O là góc chung
  OB=OD(giả thiết)
  Suy ra ΔOBC = ΔODA (c.g.c)
  ⇒AD=BC(hai cạnh tương ứng)
   b)Từ OA=OC,OB=OD(A,B∈Ox;C,D∈Oy)
  ⇒AB=CD(đpcm)
  Từ ΔOBC = ΔODA(chứng minh trên)
  ⇒∠OBC = ∠ODA(hai góc tướng ứng)hay ∠ABI= ∠CDI
  ∠DAO=∠BCO mà ∠DAO kb với ∠IAB,∠BCO kb với ∠CDI
  ⇒∠IAB=∠CDI
  Xét ΔABI và ΔCDI có:
  ∠ABI= ∠CDI(chứng minh trên)
  AB=CD(chứng minh trên)
  ∠IAB=∠CDI(chứng minh trên)
  Suy ra ΔABI=ΔCDI

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )