Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Ot là tia phân giác của xOy . Trên tia Ot lấy điểm I (I  O). Kẻ IA  Ox ( AOx), kẻ IB  Oy (BOy). a) Chứng minh

Toán Lớp 7: Cho góc nhọn xOy. Ot là tia phân giác của xOy . Trên tia Ot lấy điểm I (I 
O). Kẻ IA  Ox ( AOx), kẻ IB  Oy (BOy).
a) Chứng minh IA = IB.
b) Gọi C là giao điểm của AI và Oy, D là giao điểm của BI và Ox. C/m IC = ID.
c) Gọi K là giao điểm của CD và Ot. Chứng minh  OKC =  OKD.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #danggiabao0
  a,10đ nên chỉ đc 1 câu
  Xét $ΔOIA$ và $ΔOIB$ có:
  hat{OAI}=hat{ABI}=90°
  $OI$ chung
  hat{AOI}=hat{BOI}(gt)
  ⇒$ΔOIA$=$ΔOIB$(góc nhọn-cạnh huyền)

   

  toan-lop-7-cho-goc-nhon-oy-ot-la-tia-phan-giac-cua-oy-tren-tia-ot-lay-diem-i-i-o-ke-ia-o-a-o-ke

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla