Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=BC AM là tia phân giác của góc A, M∈BC Chứng minh: a, ΔAMB= ΔAMC b, M là trung điểm của BC

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB=BC
AM là tia phân giác của góc A, M∈BC
Chứng minh: a, ΔAMB= ΔAMC
b, M là trung điểm của BC
c, AM ⊥ BC

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Xét ΔAMB và  ΔAMCcó:
  AB=AC (gt)
  hat{BAM}=hat{CAM} (do AM là phân giác hat{BAC})
  AM là cạnh chung
  ⇒ΔAMB= ΔAMC (c-g-c)
  b)
  Ta có: ΔAMB= ΔAMC (cmt)
  ⇒CM=BM (2 cạnh tương ứng)
  ⇒M là trung điểm BC
  c)
  Xét ΔABC có:
  AB=AC (gt)
  ⇒ΔABC cân tại A
  mà AM là phân giác hat{BAC}
  ⇒AM cũng là đường cao
  ⇒AM⊥BC (đpcm)

  toan-lop-7-cho-abc-co-ab-bc-am-la-tia-phan-giac-cua-goc-a-m-bc-chung-minh-a-amb-amc-b-m-la-trung

 2. a)
  tam giác AMC có:
  AM cạch chung
  AB=AC (gt)
  MB=MC (gt)
  =>Tam giác AMB = tam giác AMC (c-g-c)
  b) Ta có : do ΔAMB=ΔAMC (c.g.c)
  ⇒∠AMB=∠AMC=$\frac{180 độ}{2}$ = 90 độ
  M là trung điểm của BC
  c) Theo (a) thì hai tam giác bằng nhau suy ra góc M1 = M2 mà tổng hai góc này bằng 180o 
  => M1 = M2 = 90o suy ra AM vuông góc với BC

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )