Toán Lớp 7: Câu 34 Tổng các hệ số của đa thức (x3 – 3×2 + 4)6 (x3 + 3×2 – 5)200nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc là: A. 46.5200 B. 64 C. 0 D. 1 Câu

By Khanh

Toán Lớp 7: Câu 34 Tổng các hệ số của đa thức (x3 – 3×2 + 4)6 (x3 + 3×2 – 5)200nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc là: A. 46.5200 B. 64 C. 0 D. 1 Câu 35 Cho P(x) = x8 – 1001×7 + 1001×6 – 1001×5 + …+ 1001×2 – 1001x + 250 thì P(1000) bằng: A. 250 B. – 750 C. – 250 D. 75
Viết một bình luận