Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 11: Tổng kết năm học, Trường THCS Ngô Quyền có số học sinh giỏi thuộc các khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2 và khối 8 nh

Toán Lớp 7: Bài 11: Tổng kết năm học, Trường THCS Ngô Quyền có số học sinh giỏi thuộc các khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2 và khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh. Tính số học sinh giỏi toàn trường.

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh giỏi của khối 6;7;8;9 lần lượt là a,b,c,d(a,b,c,d ∈ N**)
  ta có : a/(1,5) = b/(1,1) = c/(1,3) = d/(1,2) và c-d = 3
  Áp dụng t/c dãy t/s bằng nhau:
  a/(1,5) = b/(1,1) = c/(1,3) = d/(1,2) = (c-d)/(1,3-1,2) = 3/(0,1) = 30
  => a = 1,5 . 30 = 45
  b = 1,1 . 30 = 33
  c=1,3.30 = 39
  d = 1,2 . 30 = 36
  Vậy số học sinh giỏi của khối 6;7;8;9 lần lượt là 45;33;39;36 học sinh
  Số học sinh giỏi toàn trường là :
  45+33+39+36=153 (học sinh)
   

 2. Số học sinh giỏi của 4 khối 6; 7; 8; 9 lần lượt là a, b, c, d (học sinh) (a, b, c, d ∈ N**)
  Theo đề bài ta có:
  @ a/(1,5) = b/(1,1) = c/(1,3) = d/(1,2)
  @ c-d=3
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  a/(1,5) = b/(1,1) = c/(1,3) = d/(1,2) = {c-d}/{1,3-1,2}=3/(0,1) = 30
  => a/(1,5)= 30=>a=30. 1,5 = 45
  =>b/(1,1)=30=>b=30. 1,1 = 33
  =>c/(1,3) = 30 =>c=30. 1,3 = 39
  =>d/(1,2)=30=>d=30. 1,2 = 36
  Số học sinh giỏi toàn trường là:
  45+33+39+36 = 153 (học sinh)
  Vậy số học sinh giỏi toàn trường là 153 học sinh.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )