Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C Tham gia phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn do nhà trường phát động, số giấy thu gom được của ba lớp 7A, 7B,

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C Tham gia phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn do nhà trường phát động, số giấy thu gom được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ vs 3,5,6 Biết số giấy thu gom được Của lướp 7A là 18kg Tính số ki-lô-gam giáy thu gom được của mỗi lớp ?
Help me >>>>>>

Comments ( 1 )

 1. Gọi số số ki-lô-gam giáy thu gom được của mỗi lớp là a,b,c ( a,b,c ∈ N* )  
  $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{b}{5 }$ = $\dfrac{c}{6}$, b – a = 18
  Theo đề ra, ta có : 
  $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{b}{5 }$ = $\dfrac{c}{6}$ = $\dfrac{b – a }{5 – 3}$ = $\dfrac{18}{2}$ = 9  
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  a/ 3 = 9 => a = 9 . 3 = 27  
  b/ 5 = 9 => b = 9 . 5 = 45  
  c/6 = 9 => c = 9 . 6 = 54  
  Vậy 3 lớp có  27 kg, 45 kg, 54 kg giấy vụn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )