Toán Lớp 7: 0,66… ______ Q. Điền dấu thuộc hay không thuộc vào dấu gạch ngang

By Ái Linh

Toán Lớp 7: 0,66… ______ Q. Điền dấu thuộc hay không thuộc vào dấu gạch ngang
Viết một bình luận