Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z biết :2 $\leq$ x $\leq$ 5

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ Z biết :2 $\leq$ x $\leq$ 5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x∈{2;3;4;5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì x gồm các phần tử lớn hơn hoặc bằng hai, bé hơn hoặc bằng 5 nên x không có phần tử là số nguyên âm mà trong khoảng từ 2 đến 5( tính luôn cả 2 và 5)

 2. 2≤x≤5
  Vì: x≥2=>x=2,3,4,5,6,…
  Mà x≤5
  ⇒x∈{2,3,4,5)
   $@Masonn$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )