Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: nguoi ta thiet ke vien da lat vuon hinh luc giac deu bang cach ghep cac vien da hinh thang can lai voi nhau .Moi vien da hinh thang can

Toán Lớp 6: nguoi ta thiet ke vien da lat vuon hinh luc giac deu bang cach ghep cac vien da hinh thang can lai voi nhau .Moi vien da hinh thang can co hai day la 10 cm va 20 cm , chieu cao 8,6 cm .Hoi vien da lat hinh luc giac deu duoc tao thanh co dien tich bao nhieu ?Biet rang dien tich manh ghep khong dang ke)

Comments ( 2 )

 1. Diện tích mỗi viên đá hình thang cân là:
  $ 1/2 . ( 10 + 20 ) . 8,6 = 129 ( cm2 ) $
  $ Đ/S : 129 cm2 $

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình thang là:
  (10+20)×8,6÷2=129 (cm^2)
  Diện tích viên lục giác là
  129×2=258 (cm^2)
  Vậy diện tích mỗi viên lục giác là 258cm^2

  toan-lop-6-nguoi-ta-thiet-ke-vien-da-lat-vuon-hinh-luc-giac-deu-bang-cach-ghep-cac-vien-da-hinh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết