Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ? Mổi tổ có mấy bác sĩ, mấy y t

Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và có 208 người y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ? Mổi tổ có mấy bác sĩ, mấy y tá?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ có thể chia nhiều nhất là x( tổ ,x∈N∗)
  Vì có 24 bác sĩ và 208 y tá ⇒24⋮x,208⋮x
  ⇒x∈ƯC(24;208)
  Mà cần tìm số x lớn nhất ⇒x∈ƯCLN(24;208)
  Ta có :24=23.3
              208=24.13
  ⇒ƯCLN(24;208)=23=8
  ⇒x=8
   Khi đó , mỗi tổ có :
  Bác sĩ 24:8=3( người 
  Y tá 208:8=26( người 
  Vậy , có thể chia nhiều nhất 8 tổ,mỗi tổ có 3 bác sĩ và 26 y tá 

 2. Gọi số tổ có thể chia nhiều nhất là x ( tổ , x ∈ N** )
  Vì có 24 bác sĩ và 208 y tá ⇒ 24 vdots x , 208 vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC( 24 ; 208 )
  Mà cần tìm số x lớn nhất ⇒ x ∈ ƯCLN( 24 ; 208 )
  Ta có : 24 = 2^3 . 3
              208 = 2^4 . 13
  ⇒ ƯCLN( 24 ; 208 ) = 2^3 = 8
  ⇒ x = 8
   Khi đó , mỗi tổ có :
  Bác sĩ 24 : 8 = 3 ( người )
  Y tá 208 : 8 = 26 ( người )
  Vậy , có thể chia nhiều nhất 8 tổ , mỗi tổ có 3 bác sĩ và 26 y tá . 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn