Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6b có 54 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Cô giáo Thảo đã xếp đều số học sinh của 3 lớp thành một số hàng nh

Toán Lớp 6: Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6b có 54 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Cô giáo Thảo đã xếp đều số học sinh của 3 lớp thành một số hàng như nhau. Tính số hàng nhiều nhất có thể xếp được và mỗi hàng có bao nhiêu bạn

Comments ( 2 )

 1. Vì cả 3 lớp đều xếp được số hàng như nhau ⇒ Số hàng là ước chung của số học sinh 3 lớp.
  Số hàng nhiều nhất cũng là ƯCLN của số học sinh 3 lớp.
  Ta có:
   54 = 2.$3^{3}$  
   42 = 2.3.7    
  48 = $2^{4}$ .3
  ƯCLN(54; 42; 48) = 2.3 = 6
  Lớp 6A : 42:6= 7 ( học sinh)
  Lớp 6B : 54:6=9 ( học sinh)
  Lớp 6C : 48:6=8 ( học sinh )
  Vậy số hàng nhiều nhất xếp được là 6 hàng
  Mỗi hàng của lớp 6A có 7 học sinh
                         lớp 6B có 9 học sinh
                         lớp 6C lớp 8 học sinh

 2. Gọi số hàng là x (hàng) (x \in N**)
  Theo đề :
  42 \vdots x
  54 \vdots x
  48 \vdots x
  x nhiều nhất 
  =>x = ƯCLN(42;54;48)
  Ta có:
  42 = 2 . 3 . 7
  54 = 2 . 3^{3}
  48 = 2^{4} . 3
  =>ƯCLN(42;54;48) = 2 . 3 = 6
  =>x = 6 (hàng)
  6A     có :  42 : 6 = 7 (học       sinh)
  6B    có : 54 : 6 = 9 (học     sinh)
  6C    có : 48 : 6 = 8 (học    sinh)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương