Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương. B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên

Toán Lớp 6: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
C. Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.
D. Tích của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đúng
  => Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
  b) Đúng
  =>Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
  c) Sai
  =>Vì tích của hai số nguyên âm là số nguyên dương. 
  d) Đúng
  =>Tích của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.
  =>Vậy khẳng định: C. Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương. là sai 
  @Trung

 2. Ta có :
  (-) . (-) = (+)
  => A đúng
  Ta có :
  (+) . (+) = (+)
  => B đúng
  Ta có :
  (+) . (-) = (-)
  => D đúng 
  Chọn C
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )