Toán Lớp 6: cho tập hợp các số nguyên tố P={-31;38;-15;0;79;79;-153;91;235;-432} Hãy liệt kê các phần tử thuộc P và chia hết cho 3

Toán Lớp 6: cho tập hợp các số nguyên tố
P={-31;38;-15;0;79;79;-153;91;235;-432}
Hãy liệt kê các phần tử thuộc P và chia hết cho 3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: cho tập hợp các số nguyên tố P={-31;38;-15;0;79;79;-153;91;235;-432} Hãy liệt kê các phần tử thuộc P và chia hết cho 3”

 1. cho tập hợp các số nguyên tố P={-31;38;-15;0;79;79;-153;91;235;-432}
  Hãy liệt kê các phần tử thuộc P và chia hết cho 3
  những số chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 
  số 0 chia số nào cũng hết nên số 0 sẽ nằm trong phần tử P
  -31=3+1=4 ( không chia hết)
  38=3+8=11  không chia hết
  -15 = 1+ 5 = 6 chia hết
  -153=1+5+3=9 chia hết
  91=9+1=không chai hết
  2+3+5= không chia hết
  -432=4+3+2=9 chia hết
  Hãy liệt kê các phần tử thuộc P và chia hết cho 3
  P={-15;0;-153;-432}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -15; 0; -153; -432
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Dấu hiệu chia hết cho 3: tổng của tất cả các chữ số của chia hết cho 3}$
  $\text{Ta có:}$
  $\text{-31 = 3 + 1 = 4 $\not\vdots$ 3}$
  $\text{38 = 3 + 8 = 11 $\not\vdots$ 3}$
  $\text{-15 = 1 + 5 = 6 $\vdots$ 3}$
  $\text{0 $\vdots$ 3}$
  $\text{79 = 7 + 9 = 16 $\not\vdots$ 3}$
  $\text{-153 = 1 + 5 + 3 = 9 $\vdots$ 3}$
  $\text{91 = 9 + 1 = 10 $\not\vdots$ 3}$
  $\text{235 = 2 + 3 + 5 = 10 $\not\vdots$ 3}$
  $\text{-432 = 4 + 3 + 2 = 9 $\vdots$ 3}$
  $\text{Vậy P = {-15; 0; -153; -432} $\vdots$ 3}$

  Trả lời

Viết một bình luận