Toán Lớp 6: Cho a/b = c/d. Chứng tỏ rằng : (b-3a)/a = (d-3c)/c

Toán Lớp 6: Cho a/b = c/d. Chứng tỏ rằng :
(b-3a)/a = (d-3c)/c

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho a/b = c/d. Chứng tỏ rằng : (b-3a)/a = (d-3c)/c”

 1. Giải đáp:
  $\\$
  Đặt a/b=c/d=k (k \ne 0)
  -> $\begin{cases} \dfrac{a}{b}=k\\ \dfrac{c}{d}=k \end{cases}$ -> $\begin{cases} a=bk\\c=dk \end{cases}$
  Có : (b-3a)/a
  = (b – 3bk)/(bk)
  = (b (1 – 3k) )/(bk)
  = (1-3k)/k (1)
  Có : (d-3c)/c
  = (d-3dk)/(dk)
  = (d (1-3k) )/(dk)
  = (1-3k)/k (2)
  Từ (1), (2)
  -> (b-3a)/a = (d-3c)/c (= (1-3k)/k)
  -> đpcm
   

  Trả lời
 2. Ta có : 
  $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ 
  => $\frac{b}{a}$ = $\frac{d}{c}$
  =>  $\frac{b}{a}$ – 3 = $\frac{d}{c}$ – 3
  => $\frac{b}{a}$ – $\frac{3a}{a}$ = $\frac{d}{c}$ – $\frac{3c}{c}$
  => $\frac{b-3a}{a}$  = $\frac{d-3c}{c}$
  Vậy ….

  Trả lời

Viết một bình luận