Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 18 A. {0;18;36;54;..} . B. {0;12;18;36}. C. {0;18;36}. D. {0;18;36;54}. Câu 5: Tì

Toán Lớp 6: Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 18
A. {0;18;36;54;..} . B. {0;12;18;36}. C. {0;18;36}. D. {0;18;36;54}.
Câu 5: Tìm ÖCLN(16;32;112)
A. 4. B. 8. C. 16. D. 32.
Câu 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 a và 135 a là:
A. 15. B. 30. C. 45. D. 60.
Câu 7: Trong hai số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?
A. 2 và 6. B. 3 và 10. C. 6 và 9. D. 15 và 33.
Câu 8: Tìm số tự nhiên x , biết rằng 162 x; 360 x và 10  x  20 :
A. x = 6 . B. x = 9 . C. x =18. D. x = 36 .
Câu 9: Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ
cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ?
A. 36. B. 18. C. 9. D. 6.
Câu 10: Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó
trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6D là:
A. 48. B. 54. C. 60. D. 72.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Câu 4C
  Câu 5B
  Câu6B
  Câu 7A
  Câu8D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  c4:C
  C5:A
  C6:A
  C7:B
  C8:D
  C9:B
  C10:A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên