Toán Lớp 6: Câu 4 cho các số 2; -17 ; -5; -2 cách sắp xếp nào sau đây đúng ? A- 2<-5<-17 <-2 B . -5<-17<-2<2.; C.17>-5>-2>2 ; D 2>-2>-5>-17

Toán Lớp 6: Câu 4 cho các số 2; -17 ; -5; -2 cách sắp xếp nào sau đây đúng ? A- 2<-5<-17 <-2 B . -5<-17<-2<2.; C.17>-5>-2>2 ; D 2>-2>-5>-17

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 4 cho các số 2; -17 ; -5; -2 cách sắp xếp nào sau đây đúng ? A- 2<-5<-17 <-2 B . -5<-17<-2<2.; C.17>-5>-2>2 ; D 2>-2>-5>-17”

Viết một bình luận