Toán Lớp 6: C= ( 0;3;6) Viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số lấy từ tập C Vd: 660 cug có thể gồm 12 sso

By Khanh

Toán Lớp 6: C= ( 0;3;6)
Viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số lấy từ tập C
Vd: 660 cug có thể
gồm 12 sso
Viết một bình luận