Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 4: Tính tổng 1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20) 2) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100 3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50

Toán Lớp 6: Bài 4: Tính tổng
1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
2) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
4) – 1 + 3 – 5 + 7 – . . . . + 97 – 99
5) 1 + 2 – 3 – 4 + … + 97 + 98 – 99 – 10

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  và 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
  =(1-2)+(3-4)+…+(19-20)
  =(-1)+(-1)+…+(-1)
  =(-1)×10
  =-10
  2) 1 – 2+ 3 – 4 + . . . + 99 – 100
  =(1-2)+(3-4)+…+(99-100)
  =(-1)+(-1)+…+(-1)
  =(-1)×50
  =-50
  3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
  =(2-4)+(6-8)+…+(48-50)
  =(-2)+(-2)+…+(-2)
  =(-2)×50
  =-1×50
  =-50
  4) – 1 + 3 – 5 + 7 – . . . . + 97 – 99
  =(-1+3)+(-5+7)+…+(-95+97)-99
  =2+2+…2-99
  =2×49-198
  =1×49-99
  =-50
  5) 1 + 2 – 3 – 4 + … + 97 + 98 – 99 – 10
  1 + 2 – 3 – 4 + … + 97 + 98 – 99 – 100
  =(1+2-3-4)+…+(97+98-99-100)
  =(-4)+…+(-4)
  =(-4)×25
  =-100

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân